LageAutoKosten verzekert je dat:

Het aanvragen van een offerte via Lageautokosten.nl gratis en vrijblijvend is en hiervoor geen kosten worden doorbelast;
Uw persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor het correct beantwoorden van uw aanvraag en Lageautokosten.nl er alles aan zal doen om misbruik te voorkomen en
Lageautokosten.nl volledig onafhankelijk opereert van garages en selecteert op de kwaliteit van de garages.

Leesinstructie

Lees deze Gebruiksvoorwaarden Lageautokosten.nl (hierna: Voorwaarden) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de Lageautokosten.nl website.

Algemeen

Door de Lageautokosten.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden.

Dienstverlening

MaasParts B.V biedt op de website Lageautokosten.nl een platform aan waarop bezoekers / gebruikers en garages met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Lageautokosten.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website Lageautokosten.nl MaasParts B.V. is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
MaasParts B.V. heeft de inhoud van Lageautokosten.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, alleen kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden (zie artikel 1 onder Gebruiksvoorwaarden).
MaasParts B.V. is niet verantwoordelijk voor de offertes van garages aan bezoekers / gebruikers van Lageautokosten.nl. Deze garages zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. MaasParts B.V. draagt voor de inhoud van offertes geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen de internetgebruikers.

Gebruiksvoorwaarden

Informatie getoond op Lageautokosten.nl is voor een aanzienlijk deel ontleend aan informatie geleverd door onafhankelijke en betrouwbare dataleveranciers. Informatie op de website Lageautokosten.nl heeft primair een oriënterende functie voor een bezoeker en een faciliterende functie voor het eventueel door de gebruiker voor eigen rekening en risico aangaan van een zakelijke c.q. commerciële transactie met derden (in het bijzonder autobedrijven c.q. relatief dienstverleners in de autobranche).
Ondanks de grote zorg die door Lageautokosten.nl besteed wordt aan de correcte invoer van de aangeboden data en gegevens van de auto's, merken, types, nieuws etc., kan Lageautokosten.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens.
Bezoekers en/of gebruikers van Lageautokosten.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Lageautokosten.nl aangeboden informatie en prijzen of de gevolgen van eventuele via die informatie ontstane transacties tussen bezoeker/gebruiker met derde gesloten overeenkomsten. Relevante informatie (inclusief prijzen) voor het aangaan van een zakelijke transactie met derden dienen specifiek door gebruikers/bezoekers afgestemd te worden met deze derden.
MaasParts B.V. is derhalve niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de schade, die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie, die u als gebruiker ontleent aan Lageautokosten.nl.
Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) de website van Lageautokosten.nl, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Lageautokosten.nl, haar leveranciers en/of haar adverteerders.
Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website waaronder in het bijzonder (delen van) afzonderlijke webpagina's, de merken c.q. handelsnamen van Lageautokosten.nl, de databank van Lageautokosten.nl en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor enige vorm van commerciële activiteiten, behoudens voor zover het gaat om gebruik van inhoudelijke informatie ten behoeve van het aangaan van een eventuele overeenkomst met derden. Een dergelijk verbod geldt eveneens voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Lageautokosten.nl en/of derden en het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lageautokosten.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van Lageautokosten.nl niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecomprimeerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Spidering van de informatie van de website is ten strengste verboden.
Voor alle links naar de website van Lageautokosten.nl is voorafgaand schriftelijke toestemming van Lageautokosten.nl vereist, met dien verstande dat Lageautokosten.nl vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd: a) Geen frames vormen rond enige webpagina van Lageautokosten.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van webpagina's van Lageautokosten.nl; b) Geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Lageautokosten.nl; c) Niet de indruk wekken dat Lageautokosten.nl u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; d) Geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Lageautokosten.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Lageautokosten.nl.
Lageautokosten.nl legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruik maken van de zoekservice en de advertentieservice in haar database vast. Voor het gebruik ervan en nadere informatie terzake verwijzen wij u naar het Privacy Statement Lageautokosten.nl, dat onderdeel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.
De Gebruiksvoorwaarden Lageautokosten.nl liggen tevens ter inzage ten kantore van Lageautokosten.nl aan de Corkstraat 39-43 te Rotterdam en zullen op verzoek worden toegezonden.

© 2013 Lageautokosten.nl
Alle rechten voorbehouden.

Colofon

Lageautokosten.nl is onderdeel van Maasparts B.V. Alle informatie in deze handleiding is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.